لایو اینستاگرام و پادکستها / دامداری عملی / فایل صوتی / بیماریهای گوسفند و گاو / پرورش گوسفند و گاو /کلی مطالب علمی و عملی رو به صورت صوتی براتون گذاشتم توی این قسمت