romens (4)

گوسفند رومن نحوه خرید و بررسی تخصصی آن در ایران همراه با عکس

گوسفند رومن گوسفند رومن یکی از نژاد های خارجی وارداتی ایران است به این گوسفند نام های دیگری مانند گوسفند فرانسوی ،گوسفند رومی و گوسفند رومانی نیز شناخته می شود . از ترکیب ژنتیکی دو نوع گوسفند خاص به وجود آمده است به نام های گوسفند رومانوف (Romanov)که ویژگی ژنتیکی  چند قلوزایی آن  در جهان زبان زد است و  نژاد  بریچون دوچر  (Berrichon du Cher).به این نژاد ترکیبی (inra 401) هم گفته می شود. پشم و پوست این گونه ایجاد شده سفید است. و جز نژادهای ترکیبی  (گوشتی-شیری)  قرار دارد. اولین قوچ های INRA 401 در سال 1980 در مزارع پرورش به گردش درآمدند و سپس پرورش دهندگان شروع به استفاده از آنها روی میش های خود کردند. گوسفند رومانوف یک نژاد بسیار پربار است که به 280٪ می رسد و در عین حال از ویژگی های مادری...

ادامه مطلب